การใช้งานเครื่องมือจัดการ หน้า (Page) และ เรื่อง (Post) ใน WordPress เวอร์ชั่น 5.4.2 ขึ้นไป

การใช้งานเครื่องมือจัดการ หน้า (Page) และ เรื่อง (Post) ใน WordPress เวอร์ชั่น 5.4.2 ขึ้นไป เครื่องมือจัดการ หน้า (Page) และ เรื่อง (Post) มีหน้าตาเปลี่ยนไปทำให้ไม่สามารถลงข้อมูลได้ สาเหตุเกิดจากการอัปเดตเวอร์ชั่นของ เวิร์ดเพรส ทำให้ตัว ปลั๊กอิน  ที่ติดตั้งอยู่ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่รองรับการทำงานของเวิร์ดเพรสนั้นเอง เครื่องมือจัดการ หน้า (Page) และ เรื่อง (Post) ในเวิร์ดเพรสเวอร์ชั่น 5.4.2 ขึ้นไป การทำงานต่าง ๆ มีดังนี้  วิธีเพิ่มเน

การติดตั้งปลั๊กอิน (Plugin)

การติดตั้งปลั๊กอิน (Plugin)  สาเหตุที่พบในการลงข้อมูลอาจเกิดจากการอัปเดตเวอร์ชั่นของ เวิร์ดเพรส ทำให้ตัว ปลั๊กอิน ที่ติดตั้งอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ ห้ามอัปเดตปลั๊กอิน Visual Composer โดยเด็ดขาด ปลั๊กอิน เป็นโปรแกรมเสริมชนิดหนึ่ง ที่จะเพิ่มความสามารถให้กับ เวิร์ดเพรส ถูกออกแบบให้มีความสามารถเฉพาะอย่าง ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้โปรแกรมหลักทำงานได้ดีขึ้น  ดังนั้น หากเกิดกรณีที่ทำการ อัปเดต ไปแล้ว จะต้องติดตั้ง ปลั๊กอิน &

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 5

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นาย  ณรงค์  ทิพยอนันต์กุล   อบต.เฉลียง 2 นาย  อุดมศักดิ์  ขุนทะ   อบต.เรือง 3 นาย  ชัยณรงค์  ศรีโสดา   อบต.พระพุทธ 4 นาย  นฤเบศร์  ทองเพ็ขร   อบต.พระพุทธ 5 นาย  วารินท์  วิชัยสุชาติ   เทศบาลตำบลสุรนารี 6 นางสาว  จีรนันท์  ทีเกาะ   เทศบาลตำบลสุรนารี 7 นาย  สุรวุธ  บูรณาศานติคุปต์   อบต.หนองกระทุ่ม 8 นาง  ธัญญารัตน์  นวลประเสริฐ   อบต.โนนค่า 9 ว่าที่ร้อยตรี  เกษม  แป้นหมื่นไวย   อบต.โนนค่า 10 นาย  พีรวัศ  มรกฎ   เทศบาลตำบลพุดซา

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นาง  นันธณา  ช่างเชื่อง   อบต.ธารละหลอด 2 นาย  มานพ  ประโลมรัมย์   อบต.ธารละหลอด 3 นาง  สุพัตรา  บุญแผน   อบต.เมืองพะไล 4 นาย  วายุ  โสเขียว   อบต.เมืองพะไล 5 นางสาว  ธนวัน  เกี้ยวกลาง   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล 6 นาย  ประทีป  เคยชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล 7 นางสาว  นันทกานต์  พรหมผล   อบต.หนองสาหร่าย 8 นาง  สายพิณ  เอี่ยมอุไร   อบต.หนองตะไก้ 9 นาย  ธวัชชัย  เครือบสูงเนิน   อบต.หนองตะไก้ 10 นางสาว  วรัชยา  สุว

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นาย  กิตติโชค  บุญคง  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 2 นาย  สราวุทร  สายบุตร   อบต.หนองน้ำแดง 3 นางสาว  จารุวรรณ  ขัดสม   อบต.หนองน้ำแดง 4 นาง  ฐิติรัตน์  กล้วยวิเชียร   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 5 นางสาว  จุฑามณี  ภูเงิน   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 6 นาง  อารีรัตน์  เจริญพร   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 7 นางสาว  นพมาศ  เหล็กคง   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขามสะแกแสง 8 นาง  วารินทร์  เชื้องาม   อบต.ชุมพ

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นางสาว   กานดา  นาดี   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 2 นางสาว   นิอร  จันทร์โพธิ์   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 3 นางสาว   วรัญดา  กาญจนวัฒนา   เทศบาลตำบลจอหอ 4 นาย  ณัฐพล  มั่นคง   เทศบาลตำบลจอหอ 5 นาย  วุฒิชัย  บุขุนทด   อบต.บึงปรือ 6 นาย  อาทิตย์  แก้วหนองห่าง   อบต.หันห้วยทราย 7 นาย  ศิริพงษ์  อ่อนเฉวียง   อบต.หันห้วยทราย 8 นาย  ยงยุทธ  ดงสงคราม   อบต.กระทุ่มราย 9 นาย  สถาปนิค  พลยางนอก   อบต.กระทุ่มราย 10 พันจ่าเอก  สรศักดิ์  พันพิมาย   เ

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นางสาว พาฝัน   ศิลาพงษ์    อบต.ค้างพลู 2 นาย วรวุฒิ   ของดี   เทศบาลตำบลพระทองคำ 3 นางสาว สมปอง   รักงาม   เทศบาลตำบลพระทองคำ 4 นางสาว ณิชภชา   พรมขันธ์  เทศบาลตำบลไชยมงคล 5 นางสาว วิไล   คำแสน เทศบาลตำบลบ้านยาง 6 นาย บัณฑิต   สีสม   เทศบาลตำบลบ้านยาง 7 นางสาว ภัทราวดี ภิญโญ  เทศบาลตำบลสูงเนิน 8 นาย นิวัตน์   เถียรจันทึก  อบต.หนองหัวฟาน 9 นางสาว รัตน์ลภัสร์   หงษ์สี   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 10 น

รอบที่ 2

ลำดับ เว็บไซต์ จังหวัด อำเภอ ชื่ออปท 1 http://huanakham.localgov59.in.th อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.หัวนาคำ 2 http://meacheam.localgov59.in.th เชียงใหม่ แม่แจ่ม ทต.แม่แจ่ม 3 http://suwannakhuha.localgov59.in.th หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา 4 http://nathaweenok.localgov59.in.th สงขลา นาทวี ทต.นาทวีนอก 5 http://thalo.localgov59.in.th พิจิตร เมือง ทต.ท่าฬ่อ 6 http://srisuksamran.localgov59.in.th ข...

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม รอบที่ 2 รุ่นที่ 15

ยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม ดังนี้ นางสาว วัฒนศิริ ศรีคำทิพย์ - องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย นางสาว โรสมีนี ยือลาแป - องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ นางสาว พัณณิกา วงศ์อามาตย์ - เทศบาลตำบลดงแดง นาง เอมอร บุตะศรี - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง นาย อัศฎาวุธ ยนต์ยุวน - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง นางสาว ราตรี จันขาว - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นาง สตุธรณ์ ลีทหาร - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นางสาว อัชราวัลย์ สีหาอาจ - องค์การบริหารส่วนต...

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม รอบที่ 2 รุ่นที่ 14

ยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม ดังนี้ นาย ประพันธ์ วงศ์สัมพันธ์ - เทศบาลตำบลปะทิว นาย วุฒิชัย ประสพเนตร - เทศบาลตำบลปะทิว นางสาว ขวัญหทัย สบายฤทัย - เทศบาลตำบลหัวดง นาง อมรรัตน์ เทียบรัตน์  - เทศบาลตำบลหัวดง นาย พิษณุพงษ์ ไพศาล - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นาย ณัฐฐินันท์ เบ็ญจรูญ - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นาย โชค บุญชู - องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ นาง กาญจนา ป้องจันทร์ - องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ นาย นิกุล หรูประเสริฐรัตน์ - องค์การบริหารส่...

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม รอบที่ 2 รุ่นที่ 9

ยืนยันรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม ดังนี้ นางสาว ขวัญหทัย สบายฤทัย - เทศบาลตำบลหัวดง นาง อมรรัตน์ เทียบรัตน์ - เทศบาลตำบลหัวดง นางสาว วัฒนศิริ ศรีคำทิพย์ - องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย นาย ซายูตี ซาหะ - องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ...