รายชื่อผู้เข้าอบรม

1 นาย  กิตติโชค  บุญคง  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
2 นาย  สราวุทร  สายบุตร   อบต.หนองน้ำแดง
3 นางสาว  จารุวรรณ  ขัดสม   อบต.หนองน้ำแดง
4 นาง  ฐิติรัตน์  กล้วยวิเชียร   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
5 นางสาว  จุฑามณี  ภูเงิน   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
6 นาง  อารีรัตน์  เจริญพร   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
7 นางสาว  นพมาศ  เหล็กคง   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขามสะแกแสง
8 นาง  วารินทร์  เชื้องาม   อบต.ชุมพวง
9 นาย  วรศาสตร์  ยาสูงเนิน   อบต.ชุมพวง
10 นางสาว  ศรีวรรณ  เอกอุ่น   อบต.หลุมข้าว
11 นางสาว  วรรณภา  บุญรอดรัมย์   อบต.หลุมข้าว
12 นางสาว  สุพัตรา  ชิตสระน้อย   เทศบาลตำบลลำนางแก้ว
13 นาย ชัยภัทร โนนกระโทก อบต.เฉลียง
14 นาย ธวัชชัย ฉกรรจ์ศิลป์ อบต.เฉลียง
15 นาย สราวุธ หงษ์วิเศษ อบต.โนนสำราญ
16 นางสาว ปริศณา แวดอุดม อบต.โนนสำราญ
17 นาง ปุญญวีร์ ประดิษฐผล อบต.สัมฤทธิ์
18 นาย โกศล ยอดนาม อบต.สัมฤทธิ์
19 นาย ศุภษร สดกลาง อบต.มาบตะโกเอน
20 นางสาว ยุพาวรรณ ยิ้มละมัย อบต.มาบตะโกเอน
21 นางสาว สุชานันท์ มิ่มกระโทก อบต.มาบตะโกเอน
22 นางสาว เกศิณี ฐานวิสัย อบต.โนนประดู่
23 นางสาว อุไรรัตน์ ประดิษฐ์ อบต.โนนประดู่
24 สิบเอก รัตนะ วาดโคกสูง เทศบาลตำบลโนนไทย
25 นาย ทรงวุฒิ นครชัย เทศบาลตำบลโนนไทย
26 นาย สุเมธ ประนนท์ อบต.หมื่นไวย
27 จ่าสิบเอก ขวัญชัย รัตนพันธุ์ อบต.หมื่นไวย
28 นาง สมัญญาพร แสนประเสริฐ อบต.โป่งแดง
29 จ่าสิบเอก วรศาสตร์ สาธร อบต.โป่งแดง
30 นางสาว รมิดา พงษ์ประเสริฐ อบต.โป่งแดง
31 นางสาว วรัญญา ถาวรวิสุทธิ์ อบต.โป่งแดง
32 นางสาว พัฒยา แก้วหอม อบต.สีดา
33 นางสาว ปิยะวรรณ ดาไธสง อบต.สีดา
34 นาย ปรีชา ทมกระโทก อบต.สำโรง
35 นาย อภิรัชต์ หิงสันเทียะ อบต.สำโรง
36 จ่าสิบโท เดือน ทิพย์ขุนทด อบต.ด่านเกวียน
37 นางสาว นที พิรักษา อบต.ด่านเกวียน
38 นาง นันธณา ช่างเชื่อง อบต.ธารละหลอด
39 นาย มานพ ประโลมรัมย์ อบต.ธารละหลอด
40 นางสาว ธนวัน เกี้ยวกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
41 นาย ประทีป เคยชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
42 นาง จุฑามาศ วาทะสิทธิ์ อบต.สาหร่าย
43 นางสาว ศิริรัตน์ หัวข้อ อบต.สาหร่าย
44 นาย เชิดศิลป์ ใสสะอาด อบต.สระตะเคียน
45 นาย นิวัตร นิจจอหอ อบต.สระตะเคียน
46 นาง สุพัตรา บุญแผน อบต.เมืองพะไล
47 นาย วายุ โสเขียว อบต.เมืองพะไล
48 นาง กรรณิกา ชำนาญค่า อบต.จระเข้หิน
49 นาง วิภาพร พันธ์แก้ว อบต.จระเข้หิน
50 นาย เนตร ตุ้มมี อบต.เสมา
51 นาย อาทิตย์ ถีสูงเนิน อบต.เสมา
52 นาย สมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร อบต.โค้งยาง
53 นาย อัถพันธ์ สันโดด อบต.โค้งยาง
54 นาย สุรชัย บุญจันทึก อบต.ลาดบัวขาว
55 นาง อำไพ สังเกตุ อบต.ลาดบัวขาว
56 นาย เฉลิมชาติ เย็นวัฒนา อบต.ประทาย
57 นาย ธวัชชัย พลดงนอก อบต.ประทาย
58 นางสาว รัตนา รัตนวราธร เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
59 นาย ทัศนะชัย อักษรสว่างพงษ์ เทศบาลตำบลอรพิมพ์
60 นาย มงคล คุณาจารย์ เทศบาลตำบลชุมพวง
61 นาย กฤษณา คุณาจารย์ อบต.โนนอุดม
62 นาย สุรพงษ์ นามวงศา อบต.โนนอุดม
63 นางสาว จามรี จุลสันเทียะ อบต.ตะเคียน
64 นาง ขนิษฐา คำสูน อบต.มาบตะโกเอน
65 นางสาว กานดา นาดี เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
66 นางสาว นิอร จันทร์โพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
67 นาย กิตติพัชฌ์ นวลจันทร์ อบต.ห้วยบง
68 นางสาว อรพรรณ คบมิตร อบต.ห้วยบง
69 นางสาว พันธิภา เบียดกลาง อบต.เมืองนาท
70 นางสาว สุรีรัตน์ สอบใหม่ อบต.เมืองนาท
71 นาย วิสิฐศักดิ์ เกิดศักดิ์ อบต.หนองบัวละคร
72 นางสาว สมนึก จานศรี อบต.พันชนะ
73 นาย สุรศักดิ์ แก้วเบ้า อบต.พันชนะ
74 จ.ส.อ. พิทักษ์พงศ์ บริบูรณ์ อบต.หนองขาม
75 นาย ชนะพล ชาคระธรรม อบต.หนองขาม
76 นาง นุชรี วุฒิพุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลขุย
77 นาง อรพินทร์ สุขเกษม อบต.จันทึก
78 นาย กันทรากร ศรีวิชัย อบต.จันทึก
79 นางสาว สุมิตรา จาจันทึก อบต.ตะเคียน
80 นาย พีรวิชญ์ ทรวงโพธิ์ อบต.หนองระเวียง
81 นาย พิชาติ ปลั่งกลาง เทศบาลตำบลด่านคล้า
82 นาย พิเชฐ โชติกลาง เทศบาลตำบลด่านคล้า
83 นาย สมศักดิ์ กลมลคร อบต.พลสงคราม
84 ว่าที่ร้อยตรี วิจิตร เลิศขุนทด อบต. กุดพิมาน
85 นางสาว นภัทร ชอบสว่าง อบต.สูงเนิน
86 นาย สัญญา พื้นหัวสระ อบต.หนองไทร
87 จ่าเอก วีระยุทธ ลุนตีบ อบต.หนองไทร
88 นาย ทนพล ประเสริฐ อบต.เมืองโดน
89 นาย พิทักษ์ จันทสิทธิ์ อบต.เมืองโดน
90 นาย ชัยณรงค์ พิมพ์กระโทก เทศบาลตำบลอรพิมพ์
91 นาง นฤมล ทองศรี อบต.สูงเนิน
92 นางสาว วิรันดร พรศรี อบต.บัวลาย
93 นาย สุวัฒน์ กดสาพรมมา อบต.บัวลาย