รายชื่อผู้เข้าอบรม

1 นางสาว พาฝัน   ศิลาพงษ์    อบต.ค้างพลู
2 นาย วรวุฒิ   ของดี   เทศบาลตำบลพระทองคำ
3 นางสาว สมปอง   รักงาม   เทศบาลตำบลพระทองคำ
4 นางสาว ณิชภชา   พรมขันธ์  เทศบาลตำบลไชยมงคล
5 นางสาว วิไล   คำแสน เทศบาลตำบลบ้านยาง
6 นาย บัณฑิต   สีสม   เทศบาลตำบลบ้านยาง
7 นางสาว ภัทราวดี ภิญโญ  เทศบาลตำบลสูงเนิน
8 นาย นิวัตน์   เถียรจันทึก  อบต.หนองหัวฟาน
9 นางสาว รัตน์ลภัสร์   หงษ์สี   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
10 นาง ทุเรียน   ปะนามะสา  อบต.ตลาดไทร
11 นาง พัชราภรณ์  จันทร์เผือก   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
12 นาง นุชรินทร์    ชูหมื่นไวย   เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
13 จ่าเอก ประดิษฐ์    บุญแผน   เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
14 นาง กนกกาญจน์   ปิ่นทอง   อบต.หนองหอย
15 นาง อรอุมา    จันทร์เหลา    อบต.หนองหอย
16 นาย สำราญ    โชคคุณ   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
17 นาย นิคม   ช่างเกวียน   อบต.ตลาดไทร
18 นาง วีระวรรณ    ดีเดิม   อบต.ตลาดไทร
19 นาย วรรณ์รบ    สีสืบมา  อบต.กุดน้อย
20 ว่าที่ร้อยตรี  ดร.วราภูมิ  สุวะโสภา   เทศบาลตำบลหัวทะเล
21 สิบเอกหญิง พิมพ์แสง อรชุน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
22 นาย สันติ ไร่ดี เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
23 นางสาว จินตนา อัครพัฒนผล อบต.จอหอ
24 นาย พิชิตชัย ถิ่นโคกสูง อบต.จอหอ
25 นาง สายพิณ เอี่ยมอุไร อบต.หนองตะไก้
26 นาย ธวัชชัย เครือบสูงเนิน อบต.หนองตะไก้
27 นางสาว วรัชยา สุวรรณรัตน์อังคณานุรักษ์ อบต.หนองตะไก้
28 นางสาว จุฑารัตน์ เชิดครบุรี อบต.ตะแบกบาน
29 นาย พงษ์พันธ์ ศิริพันธ์ อบต.บ้านเก่า