รายชื่อผู้เข้าอบรม

1 นางสาว   กานดา  นาดี   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
2 นางสาว   นิอร  จันทร์โพธิ์   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
3 นางสาว   วรัญดา  กาญจนวัฒนา   เทศบาลตำบลจอหอ
4 นาย  ณัฐพล  มั่นคง   เทศบาลตำบลจอหอ
5 นาย  วุฒิชัย  บุขุนทด   อบต.บึงปรือ
6 นาย  อาทิตย์  แก้วหนองห่าง   อบต.หันห้วยทราย
7 นาย  ศิริพงษ์  อ่อนเฉวียง   อบต.หันห้วยทราย
8 นาย  ยงยุทธ  ดงสงคราม   อบต.กระทุ่มราย
9 นาย  สถาปนิค  พลยางนอก   อบต.กระทุ่มราย
10 พันจ่าเอก  สรศักดิ์  พันพิมาย   เทศบาลตำบลช่องแมว
11 จ่าเอก  สายัณห์  ป้อมกลาง   เทศบาลตำบลช่องแมว
12 นางสาว  พัชรา  แก้วจันทร์   อบต.หนองแจ้งใหญ่
13 นาง  นวพร  งามปัญญา   อบต.หนองแจ้งใหญ่
14 นาย  ประจวบ  จันทร์ทองหลาง   อบต.ขามเฒ่า
15 นาย  สุรศักดิ์  สาแก้ว   อบต.ขามเฒ่า
16 นาย  พิพัฒน์  เดชไธสง   อบต.วังโรงใหญ่
17 นาย  ภมร  เจิมจันทึก   อบต.วังโรงใหญ่
18 นางสาว  สุประวีณ์  หาญณรงค์   เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
19 นางสาว  รุจิรัตน์  ฉับจันทึก   เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
20 นาง  ธนพร  ชินดา   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
21 นางสาว  สุพัตรา  คุ้มปรุ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
22 นาง  นุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์   เทศบาลตำบลขุย
23 นาย  พิพัฒน์พงษ์  คิดสำโรง   อบต.งิ้ว
24 นางสาว  จุรีภรณ์  ฤทธิ์จันอัด   อบต.งิ้ว
25 นางสาว  กฤษณา  เจริญนอก   อบต.เมืองเกษตร
26 นางสาว  สมมุ่ง  แหวนโคกสูง   อบต.เมืองเกษตร
27 นางสาว  วรางคณา  ภูแดนผา   อบต.หนองหลัก
28 นาง  สาวิตรี  กลิ่นพิมาย   อบต.หนองหลัก
29 พันจ่าเอก สรศักดิ์  พัดพิมาย   เทศบาลตำบลช่องแมว
30 นาย  นุกูล  เหลาสา   อบต.ขามสะแกแสง
31 นาย  สุรเดช  หวังกลุ่มกลาง   อบต.ขามสะแกแสง
32 นางสาว ลักขณา รากผักแว่น เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
33 นางสาว พจนา ดีด้วยชาติ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
34 นาย เอนก ศรีกำปัง อบต.หินดาด
35 นาย บุญโชค อินทร์กิ่ง อบต.ดอนเมือง
36 นางสาว ยุวดี พิลา อบต.ดอนเมือง
37 นาย อัษฎายุทธ พันธ์วิริยะกุล อบต.บ้านแปรง
38 นาง ธิดารัตน์ เพิ่มพูล อบต.หนองยาง
39 นางสาว ธารา อ่อนทองหลาง อบต.หนองยาง
40 นาย  อังกูล  เขียวสวัสดิ์   อบต.อุดมทรัพย์
41 นาย  สุทธิพงษ์  ศรีเพ็ญ   อบต.อุดมทรัพย์
42 นาย  รัตนกานต์  ทับขุนทด   อบต.หินดาด
43 นางสาว  สมฤดี  กิตติศักดิ์ชัย   อบต.ตะคุ
44 นาง  สายฝน  มะลังศรี   อบต.ตะคุ
45 นาย  สมโชค  ไชยสีดา   อบต.จักราช
46 นางสาว  ปิยวรา  หมายแก้วกลาง   อบต.จักราช
47 นาย  นิพนธ์  ผลทวี   เทศบาลเมืองปากช่อง
48 นางสาว  ธีราภรณ์  แท่งทอง   เทศบาลเมืองปากช่อง
49 นางสาว  มัลลิกา  รั้งกลาง   อบต.เมืองพลับพลา
50 พ.อ.อ.  ประชา  โจ้พิมาย   อบต.เมืองพลับพลา
51 นางสาว  สายฝน  บุญรอด   อบต.เมืองพลับพลา
52 นาง  บุษกร  ภูมิจันทึก   อบต.หนองบัวน้อย
53 นาง  ภัสราภรณ์  หาจันดา   อบต.หนองบัวน้อย
54 นางสาว  ธนัญพรรธน์  ภูมิจันทึก   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว
55 นาง  อัจฉราฉวี  มีสมศักดิ์   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว
56 นาย  พีรวิชญ์  ทรวงโพธิ์   อบต.หนองระเวียง
57 นาย  ธวัช  ซาวัน   อบต.หนองบัวศาลา
58 นางสาว  รัชดา  ภักดีณรงค์   อบต.หนองบัวศาลา
59 นาง  กานต์ศลัญช์  ธีรพงศธร   อบต.หนองบัวศาลา
60 นาง  นิอร  เจริญสุข   เทศบาลตำบลโคกกรวด
61 นางสาว  สุพรรษา  บาตรโพธิ์   เทศบาลตำบลโคกกรวด
62 นาย  สำราญ  ปาปะเส   เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
63 ว่าที่ร.ต.หญิง  นริศรา  จันทีนอก   เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
64 นาง  อรพินทร์  สุขเกษม   อบต.จันทึก
65 นางสาว  นิภาพรรณ  อินทร์สุวรรณ   องค์การบริหารส่าวนตำบลงิ้ว
66 นาย  ตฤณนิวัฒน์  ไขสีดา   อบต.งิ้ว
67 นางสาว  ภัทรชยา  กล้าหาญ   อบต.สำพะเนียง
68 นางสาว  อัญชนา  สรสิทธิ์   อบต.สำพะเนียง
69 นาย  อัษฎายุทธ  พันธ์วิริยะกุล   อบต.บ้านแปรง
70 นาย  ธีระศักดิ์  หัวขุนทด   อบต. บ้านแปรง
71 นางสาว  จิตรา  ทับทอง   อบต.กุดโบสถ์
72 นางสาว  จารุวรรณ  รวบกระโทก   อบต.กุดโบสถ์
73 นางสาว  เปียแก้ว  ศรีมาตย์กุล   เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
74 นาง  กุสุมา  บุญเฮ้า   อบต.ภูหลวง
75 นาง  ณัฐชยา  ประทุมนาค   อบต.ภูหลวง
76 นางสาว  วรรณนิสา  พรหนองแสน   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์
77 นาย  รักชาติ  ปานาตี   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์
78 นางสาว  กุลิสรา  สิงขรอาสน์   อบต.ขามสมบูรณ์
79 นางสาว  จิตรรัสดา  ศิริแวว   อบต.ขามสมบูรณ์
80 นางสาว นาตยา  เทียนขุนทด   อบต.หนองสรวง
81 นางสาว จริญรัตน์  มิ่งมีศรี   อบต.หนองสรวง
82 นาย มนตรี ตั้งสูงเนิน อบต.เมืองคง
83 นางสาว ศศิมาพร โพธิ์สอน อบต.เมืองคง
84 นาย อานนท์ อินทมาศ อบต.หนองมะนาว
85 นาย ประพันธ์ สิงห์สุพรรณ อบต.หนองมะนาว
86 นาง นริสรา แช่มจะโปะ อบต.สะแกราช
87 นาง น้ำฝน แพงกิ่ง อบต.สะแกราช
88 นางสาว ปูริดา ประณีต อบต.สะแกราช
89 นางสาว ประภาวรรณ ลัดกลาง อบต.สะแกราช
90 นางสาว สรัลชนา เวียงสันเทียะ เทศบาลตำบลแชะ
91 นางสาว อนุสรา ลาภกระโทก เทศบาลตำบลแชะ
92 จ.ส.อ. ภัทรพล กุนหนองแดง อบต.หินโคน