รายชื่อผู้เข้าอบรม

1 นาง  นันธณา  ช่างเชื่อง   อบต.ธารละหลอด
2 นาย  มานพ  ประโลมรัมย์   อบต.ธารละหลอด
3 นาง  สุพัตรา  บุญแผน   อบต.เมืองพะไล
4 นาย  วายุ  โสเขียว   อบต.เมืองพะไล
5 นางสาว  ธนวัน  เกี้ยวกลาง   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
6 นาย  ประทีป  เคยชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
7 นางสาว  นันทกานต์  พรหมผล   อบต.หนองสาหร่าย
8 นาง  สายพิณ  เอี่ยมอุไร   อบต.หนองตะไก้
9 นาย  ธวัชชัย  เครือบสูงเนิน   อบต.หนองตะไก้
10 นางสาว  วรัชยา  สุวรรณรัตน์อังคณานุรักษ์   อบต.หนองตะไก้
11 นาย  เชิดศิลป์  ใสสะอาด   อบต.สระตะเคียน
12 นาย  นิวัตร  นิจจอหอ   อบต.สระตะเคียน
13 นาย  สุรชัย  บุญจันทึก   องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
14 นาง อำไพ สังเกตุ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
15 นาย บุญเสริม ฟุ้งพิมาย อบต.กระเบี้องใหญ่
16 นาย สิทธา รวดเร็ว อบต.กระเบี้องใหญ่
17 จ่าสิบโท เดือน ทิพย์ขุนทด อบต.ด่านเกวียน
18 นางสาว นที พิรักษา อบต.ด่านเกวียน
19 นาย ปรีชา ทมกระโทก อบต.สำโรง
20 นาง สมัญญาพร แสนประเสริฐ อบต.โป่งแดง
21 จ่าสิบเอก วรศาสตร์ สาธร อบต.โป่งแดง
22 นางสาว รมิดา พงษ์ประเสริฐ อบต.โป่งแดง
23 นางสาว วรัญญา ถาวรวิสุทธิ์ อบต.โป่งแดง