รายชื่อผู้เข้าอบรม

1 นาย  ณรงค์  ทิพยอนันต์กุล   อบต.เฉลียง
2 นาย  อุดมศักดิ์  ขุนทะ   อบต.เรือง
3 นาย  ชัยณรงค์  ศรีโสดา   อบต.พระพุทธ
4 นาย  นฤเบศร์  ทองเพ็ขร   อบต.พระพุทธ
5 นาย  วารินท์  วิชัยสุชาติ   เทศบาลตำบลสุรนารี
6 นางสาว  จีรนันท์  ทีเกาะ   เทศบาลตำบลสุรนารี
7 นาย  สุรวุธ  บูรณาศานติคุปต์   อบต.หนองกระทุ่ม
8 นาง  ธัญญารัตน์  นวลประเสริฐ   อบต.โนนค่า
9 ว่าที่ร้อยตรี  เกษม  แป้นหมื่นไวย   อบต.โนนค่า
10 นาย  พีรวัศ  มรกฎ   เทศบาลตำบลพุดซา
11 นางสาว  สลิตา  ศรีไตรเฮือง   เทศบาลตำบลพุดซา
12 นาย  พีรวัศ  มรกฎ   เทศบาลตำบลพุดซา
13 นาง  มะลิวัลย์  ฉิมณรงค์   อบต.ท่าอ่าง
14 นางสาว  เอื้อมพร  ปุ้มกระโทก   อบต.ท่าอ่าง
15 นาง  ปวริศา  ปล้องพุดซา   เทศบาลตำบลด่านขุนทด
16 นาย  วิศรุต  ผดุงสุขดำรง   เทศบาลตำบลด่านขุนทด
17 นาย  ธีรพจน์  ศรีดวงจันทร์   เทศบาลตำบลโนนเมือง
18 นางสาว  สมพร  คำสัตย์   เทศบาลตำบลโนนเมือง
19 นาย  คุณากร  ชมสระน้อย   อบต.เกษมทรัพย์
20 นาง  ศิริประภา  ภูแผ่นนา   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
21 นางสาว  ประนอม  รัตนศาลาแสง   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
22 นางสาว  ฐิติยากร  สุนทรโชคชัย   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
23 นางสาว  ภคนันท์  รักษาสุวรรณ   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
24 นางสาว  อภัสราภรณ์  พิพัฒน์พงษ์   อบต.จันทึก
25 นาย  อุดมศักดิ์  สีเหลือง   เทศบาลตำบลกลางดง
26 นางสาว  ลัชชายา  แท่นประยุทธ   เทศบาลตำบลกลางดง
27 นางสาว  บุษบง  ฟองเนตร   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
28 นางสาว  นิตยา  เตาเงิน   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
29 นาง  ไมตรี  สนองคุณ   อบต.วังโพธิ์
30 นางสาว  พรรณอร  พรมด่าน   อบต.วังโพธิ์
31 นาง  ณิชาภา  น้อยมะเฟือง   อบต.สารภี
32 นาง  เจนิทตา  เขม้นเขตรกิจ   อบต.ศรีละกอ
33 นางสาว  สุกัญญา  ทานกระโทก   อบต.ศรีละกอ
34 นาย  ทศพล  สายขุนทด   อบต.โนนเมืองพัฒนา
35 สิบเอก  ยุทธภูมิ  ขันทอง   อบต.โนนเมืองพัฒนา
36 นาย  เปี่ยมศักดิ์  แก่นจันทร์   อบต.พะเนา
37 นางสาว  จินตนา  ปัจจัยคา   อบต.บ้านหวาย
38 นาย  ศุภกร  ร่มจันทร์   อบต.บ้าหวาย
39 นางสาว  จันทร์เพ็ญ  ลุนราศรี   อบต.บ้านหวาย
40 นางสาว  ณภัทร  เที่ยงกระโทก   อบต.สารภี
41 นางสาว  ฉันธิปา  แสงพงษ์   อบต.โนนไทย
42 นาย  ประวิทย์  แสงพงษ์   อบต.โนนไทย
43 นาย  สุทธิชัย  ชูยะไข   เทศบาลตำบลโนนแดง
44 นาย  ไพรัช  ขุมทรัพย์   เทศบาลตำบลโนนแดง
45 นาย  ศุภวุฒิ  อินธุโสภณ   อบต.ลำคอหงษ์
46 นางสาว  ศิริพร  เอนกพงษ์   อบต.ลำคอหงษ์
47 นาง  เย็นฤดี  ศิริบูรณ์   อบต.พะเนา
48 นาย  เปี่ยมศักดิ์  แก่นจันทร์   อบต.พะเนา
49 นาง  สุภาภรณ์  ทุดปอ   อบต.เสมาใหญ่
50 นางสาว  วรรณิษา  ภูมินอก   อบต.เสมาใหญ่
51 นาย  วิชัย  เอ็นสันเทียะ   อบต.ชีวึก
52 นางสาว  ปณาลี  หวังประสพกลาง   อบต.ชีวึก
53 นางสาว  ธัญยธรณ์  สูญกลาง   เทศบาลตำบลตลาดแค
54 นาง  สุรัชดา  ตันตระกูล   เทศบาลตำบลตลาดแค
55 นาย ธีรพจน์ ศรีดวงจันทร์ เทศบาลตำบลโนนเมือง
56 นางสาว สมพร คำสัตย์ เทศบาลตำบลโนนเมือง
57 นางสาว ปภาวรินทร์ อรทัยวรรณ เทศบาลตำบลพันดุง
58 นาย ณัฐโชติ มีใจ เทศบาลตำบลพันดุง
59 นางสาว ป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม อบต.หนองงูเหลือม
60 นางสาว ขนากานต์ พินธุนิบาต อบต.หนองงูเหลือม
61 จ่าเอก สยุมภู จิตรหาญ เทศบาลตำบลเทพาลัย
62 นางสาว ศิริอร คิดเห็น เทศบาลตำบลเทพาลัย
63 นาย ชัยวัฒน์ พึ่งสำโรง เทศบาลตำบลตะขบ
64 นางสาว ไอญดาลิญท์ ธนะพลวัชท์ เทศบาลตำบลตะขบ
65 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญยืน เทศบาลตำบลมะค่า
66 นางสาว ปิยาภรณ์ ศรีศศิวงษ์ เทศบาลตำบลมะค่า
67 นางสาว นุชนาถ ศรีโพธิ์ เทศบาลตำบลมะค่า
68 นางสาว จารุชา จรัสโพธิ์ อบต.ด่านจาก
69 นางสาว ศศิกานต์ ถาวรพรหม อบต.ด่านจาก
70 นาง ภัชรินทร์พร พิมพ์อุบล อบต.ด่านจาก
71 นางสาว กิ่งกาญจน์ สมัครณรงค์ อบต.ด่านจาก
72 นางสาว เมติญา มรกต อบต.ด่านจาก
73 นางสาว สุรีย์ เมืองสง่า เทศบาลตำบลปรุใหญ่
74 นาง ศิริกานดา มาตรโคกสูง เทศบาลตำบลปรุใหญ่
75 นาย กฤษฎา อบอุ่น เทศบาลตำบลเสิงสาง
76 นางสาว วรนุช กายสำโรง เทศบาลตำบลเสิงสาง
77 นาย ภควัน แก้วไพทูรย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง
78 นาย ชัยวัฒน์ มนัสศิลา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
78 นางสาว นลพรรณ เพชรบุนนาก อบต.สีสุก
80 นางสาว ชลิดา อภิทรัพย์ดำรง เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
81 นาง ขวัญฤดี ราชนิรัมย์ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
82 นางสาว สุพรรณิกา ชนะชัย อบต.ท่าลาดขาว
83 นาง ชรินทร์ทิพย์ มะโน อบต.ท่าลาดขาว
84 นาย ณราศักดิ์ เฝ้าหนองดู่ อบต.มาบกราด
85 นางสาว สุวพัชร จันทร์ตา อบต.มาบกราด
86 นางสาว ชนาภา จิ๋วนอก อบต.หนองบัว
87 นาง นิตยา นาอุดม อบต.เสิงสาง
88 นาย อนุรักษ์ ติมไธสง อบต.เสิงสาง
89 นางสาว ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ อบต.ด่านใน
90 นางสาว ปภัชญา ฐานิตศุภกานต์ อบต.ด่านใน
91 นางสาว วัลลี เภาสลัก อบต.หนองบัว
92 นาย ประภากร ปานกลาง เทศบาลตำบลโนนสูง
93 นาง ชวีวรรณ วณิชวราจิต เทศบาลตำบลโนนสูง
94 นางสาว อนงค์นุช เหาะสูงเนิน อบต.มะเกลือเก่า
95 นางสาว อรนุช เสือเงิน อบต.มะเกลือเก่า
96 นาง อรอุมา สรารัมย์ อบต.โคราช
97 จ่าเอก วิชัย จิตรคง อบต.หนองบุนนาก
98 นาย ชัชวาล คงโนนกอก เทศบาลตำบลกุดจิก
99 นางสาว สุรีย์พร ช่วงสูงเนิน เทศบาลตำบลกุดจิก
100 นาย วีรยุทธ แอบทองหลาง อบต.ทองหลาง
101 จ่าเอก เอกพจน์ เทียบแสน อบต.ทองหลาง
102 นาย เอนก เหลืองกระโทก อบต.จระเข้หิน
103 นาย โชคชัย หลุมกระโทก อบต.จระเข้หิน
104 นางสาว สุภาวดี คิดกระโทก อบต.จระเข้หิน
105 นาง มีสุข พูนพัฒนาพันธ์ อบต.ไทยสามัคคี
106 นางสาว กัลยกร เกียรติกลาง อบต.ไทยสามัคคี