ย้อนคืนข้อมูลก่อนหน้า

ย้อนคืนข้อมูลก่อนหน้า เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ ถ้าต้องการย้อนคืนข้อมูลสำหรับ หน้า ให้เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก หน้าทั้งหมด จะปรากฏรายการหน้าทั้งหมดในตาราง ถ้าต้องการย้อนคืนข้อมูลสำหรับ เรื่อง ให้เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง นำเมาส์ไปวางที่รายการที่ต้องการย้อนคืนข้อมูล จะปรากฏเม