ยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม ดังนี้

 1. นางสาว วัฒนศิริ ศรีคำทิพย์ – องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย
 2. นางสาว โรสมีนี ยือลาแป – องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
 3. นางสาว พัณณิกา วงศ์อามาตย์ – เทศบาลตำบลดงแดง
 4. นาง เอมอร บุตะศรี – องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
 5. นาย อัศฎาวุธ ยนต์ยุวน – องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
 6. นางสาว ราตรี จันขาว – องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 7. นาง สตุธรณ์ ลีทหาร – องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 8. นางสาว อัชราวัลย์ สีหาอาจ – องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 9. นาง ศิริรัตน์ ทองสาย – องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม
 10. นางสาว ยุพา ทิพย์สมบัติ – องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม
 11. นาย จิตพงษ์ อันทะโคตร – องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่
 12. นาย วิชิต ภูขุมดิน – องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่
 13. นาย วุฒิพงษ์ พลระ – องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่
 14. นางสาว ธนพร คุ้มศักดิ์ – เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
 15. นาย สุรนัย ศรีสะอาด – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 16. นาย ชัยโรจน์ สาชำนาญ – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 17. นาย วุฒิชัย สิงห์สมบัติ – องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
 18. นางสาว มยุรี มั่งมี – เทศบาลตำบลผักไหม
 19. นาง ชลิตตา บุรมศรี – เทศบาลตำบลผักไหม
 20. นางสาว มะลิวัลย์ กัญญสินธ์ – องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 21. นางสาว สุรัญญา สง่าสมสกุล – องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 22. นางสาว ณัฐนิชา ชาวดง – องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
 23. นางสาว จรินทร์พร ชูรัตน์ – เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 24. นาย ศักดิ์ทวีพล สุวมาศ – เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 25. นาย หลวง ปิตาละเต – องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
 26. นาย พิชัย หมอกมีชัย – องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
 27. นางสาว เกษศิริญญา บูรณะกิติ – เทศบาลตำบลบ้านบาก
 28. นาง วัชรีพร อนุนิวัฒน์ – เทศบาลตำบลบ้านบาก
 29. นาย วสันต์ โคตรนายูง – เทศบาลตำบลบ้านบาก