บริการจดโดเมน ( .go.th )

 • ค่าบริการจดโดเมนใหม่ 1,000 บาท ต่อปี
 • ค่าบริการต่ออายุโดเมน 1,000 บาท ต่อปี

เอกสารที่ต้องใช้ (เฉพาะการจดครั้งแรก)

 • สำเนาเอกสารการจัดตั้งหน่วยงาน
 • สำเนาบัตรประชาชนของนายก
 • จดหมายขอจดโดเมน
  ดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่นี่ [ Form_Registration_GO-TH.PDF | Form_Registration_GO-TH.doc ]

เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับการย้ายโดเมนมาจดกับโครงการ

 • จดหมายขอย้ายโดเมน [ Form_Transfer_GO-TH.PDF | Form_Transfer_GO-TH.DOC ]
 • กรณีย้ายโดเมนมา หรือ ย้ายมาใช้เว็บไซต์ ต้องต่ออายุเพิ่ม 1 ปี และใช้เอกสาร(ค่าธรรมเนียมเท่ากับต่ออายุโดเมน 1 ปี)

ขั้นตอนการจดโดเมน

 1. เตรียมเอกสารทั้งหมด
 2. แสกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งมาที่ info@localgov59.in.th เพื่อตรวจสอบ พร้อมแจ้งชื่อโดเมนที่ต้องการจด
 3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปพร้อมรายละเอียดการชำระเงิน 
 4. ชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเช็คสั่งจ่าย บจก. เพรสทีจ เดเวลอปเมนท์(ไทยแลนด์) (กรุณานำเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย) และแจ้งกลับมายังอีเมล info@localgov59.in.th โดยระบุวันเวลาที่ชำระ และจำนวนเงิน
 5. หากข้อมูลการชำระเงินถูกต้อง โดเมนจะได้รับการจดโดยอัตโนมัติภายใน 3 วันทำการ
 6. ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ ในการโอนหรือจ่ายเช็คทางอบต.เป็นผู้รับผิดชอบ

 

บริการเว็บโฮสติ้ง                                                          เว็บไซต์จะต้องมีโดเมน(ชื่อ) และ โฮสติ้ง(พื้นที่)ทั้ง 2 อย่าง

Screen Shot 2559-03-02 at 2.56.54 AM

**แพ็คเกจอัปเดตล่าสุด วันที่ 23 มีนาคม 2564

ราคาทั้งหมดคือราคาสุทธิ หน่วยงานสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%

 

บริการเพิ่มเติมอื่น

Capture

ราคาทั้งหมดคือราคาสุทธิ หน่วยงานสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%

 

ท่านที่สนใจบริการ หรือต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ info@localgov59.in.th หรือโทร 089-969-2978

 

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ใบเสนอราคาสำหรับบริการจดโดเมน-ต่ออายุโดเมน-บริการพื้นที่วางเว็บไซต์ จะเป็นในนาม บริษัท เพรสทีจ เดเวลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งราคาที่เสนอ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท เพรสทีจ เดเวลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไดเวอร์ซิชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และจำหน่ายครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ