RSS Feed

RSS Feed คือการนำข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นมาแสดงอัตโนมัติ โดยสามารถนำรายการข่าวสารเหล่านั้นมาแสดงด้วยวิดเจ็ต RSS

ขั้นตอนการเพิ่มวิดเจ็ต RSS มีดังนี้

 1. เพิ่มวิดเจ็ต ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 1 วิดเจ็ต (Widget) โดยเลือกวิดเจ็ตเป็น RSS rss1
 2. ทำการปรับแต่งวิดเจ็ต RSS ดังนี้                                                               rss2
  • ในส่วนของ ใส่ RSS ฟีด URL ที่นี่: ให้นำ URL ของ RSS Feed จากเว็บอื่นมาใส่ เช่น http://www.sipa.or.th/rss
  • ในส่วนของ ให้หัวข้อกับฟีด (ทางเลือก): ให้ตั้งชื่อหัวข้อให้กับ RSS Feed
   (ไม่บังคับใส่)
  • ในส่วนของ มีจำนวนเท่าไหร่ที่คุณต้องการแสดง ให้กำหนดจำนวนข่าวที่ต้องการให้แสดง
  • ในส่วนของ แสดงเนื้อเรื่อง?, แสดงผู้เขียนเรื่อง (ถ้ามี)?, แสดงวันที่รายการ? ให้เลือกตามต้องการ
 3. ตัวอย่างวิดเจ็ตจะถูกแสดงให้เห็นในด้านขวา           rss3
 4. กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล