เว็บไซต์สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องจดเป็นชื่อโดเมนเนม .go.th หรือ .or.th โดย ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับ “หลักการตั้งชื่อโดเมน” และหากจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้นๆ โดยมีเอกสารดังนี้

  1. หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนถึงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูงของหน่วยงานต้นสังกัด (CIO : Chief Information Officer)
  2. หนังสือรับรองการใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานซึ่งออกโดย CIO ของหน่วยงานต้นสังกัด (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

กรณีที่เป็นโครงการ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย

  1. รายนามคณะกรรมการ
  2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
  3. วันสิ้นสุดของโครงการ
  4. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

มติการประชุมคณะรัฐมนตรี การจดโดเมนภาครัฐ

ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารออกโดย CIO)

ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

กรณี ย้ายผู้ถือครองการจดทะเบียนโดเมน ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

ตัวอย่างเอกสาร ขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองโดเมนเนม