หน้า (Page)

“หน้า” หมายถึง หน้าเว็บเพจที่มีข้อมูลในลักษณะคงที่ ไม่มีการเพิ่มเติมเรื่องย่อยเป็นเว็บเพจใหม่ไปเรื่อยๆ ในระบบเว็บไซต์ที่จัดเตรียมให้ จะมีข้อมูลเริ่มต้นที่เป็นข้อมูลประเภท “หน้า” ซึ่งสามารถให้แก้ไขได้ ดังนี้

  • เกี่ยวกับหน่วยงาน
  • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลผู้บริหาร
  • นโยบายการบริหาร
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • คำถามที่พบบ่อย

4

การแก้ไขจัดการข้อมูลหน้าดังกล่าว สามารถทำได้ผ่านระบบหลังบ้าน โดยไปที่เมนู “หน้า”