นามสกุลโดเมน

สำหรับโดเมนที่มาจากประเทศไทย การจดจะแสดงได้ด้วยการลงท้ายด้วย .th ยกตัวอย่างเช่น  .co.th, .or.th หรือ .go.th

โดเมนนามสกุล
ความหมายของนามสกุลโดเมนต่างๆ
.co.th แสดงความหมายเป็นเว็บไซต์ของบริษัท การจดทะเบียนชื่อโดเมน ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อหรือ ชื่อย่อของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ การจดทะเบียนต้องใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า หรือสําเนาภ.พ. 20 เป็นหลักฐาน
.or.th แสดงว่าเป็นเว็บไซต์ของส่วนราชการ ชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อขององค์กร หรือตัวย่อของชื่อองค์กร การจดทะเบียนใช้สําเนาเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานการจดทะเบียน
.ac.th แสดงความหมายเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อหรือชื่อย่อ ของสถาบันการศึกษา การจดทะเบียน ใช้สําเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งเป็นหลักฐาน
.in.th แสดงความหมายเป็นเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้
ใช้สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนา ใบขับขี่เป็นหลักฐานการจดทะเบียน
.go.th แสดงความหมายเป็นเว็บไซต์ของกระทรวง หน่วยงานราชการ หรือ ส่วนราชการของประเทศไทย การจดทะเบียนต้องใช้หนังสือรับรอง ลงนามพร้อมประทับตรา จากผู้บริหารหน่วยงาน
.com ใช้สำหรับห้างร้าน กิจการ บริษัท ทั่วไป
.org ใช้สำหรับหน่วยงาน หรือ องค์กรไม่แสวงผลกำไร
.net เดิมทีใช้สำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย ภายหลังมีการใช้ในกิจการอื่นมาก

 

เทียบกับการจดทะเบียนโดเมนเนม ของต่างประเทศแล้ว การจดทะเบียนโดเมนเนมภายในประเทศ มีกฏระเบียบมาก กิจการบริษัททั่วไปนิยมจดทะเบียนด้วยโดเมนเนมต่างประเทศมากกว่า ทั้งยังมีเรื่องของมูลค่าของชื่อโดเมน ที่ทั่วโลกตีมูลค่าของ .com ว่ามีมูลค่ามากกว่า