ค่าบริการ 1,070 บาท ต่อปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับการจดโดเมนครั้งแรก

  • สำเนาเอกสารการจัดตั้งหน่วยงาน
  • สำเนาบัตรประชาชนของนายก
  • จดหมายขอจดโดเมน
    ดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่นี่ [ Form_Registration_GO-TH.PDF | Form_Registration_GO-TH.doc ]

เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับการย้ายโดเมนมาจดกับโครงการ

ขั้นตอนการจดโดเมน

  1. เตรียมเอกสารทั้งหมด
  2. แสกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งมาที่ info@localgov59.in.th เพื่อตรวจสอบ พร้อมแจ้งชื่อโดเมนที่ต้องการจด
  3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปพร้อมรายละเอียดการชำระเงิน
  4. ชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเช็คสั่งจ่าย บจก. ไดเวอร์ซิชั่น (กรุณานำเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย) และแจ้งกลับมายังอีเมล info@localgov59.in.th โดยระบุวันเวลาที่ชำระ และจำนวนเงิน
  5. หากข้อมูลการชำระเงินถูกต้อง โดเมนจะได้รับการจดโดยอัตโนมัติภายใน 1 วันทำการ