การแทรกแผนที่

map

 1. เข้า google map ด้วยลิ้งค์ https://www.google.co.th/maps/
 2. ค้นหาตำบลของท่าน หรือชื่อ สถานที่ที่ต้องการ เช่น ต.สุเทพ
 3. กด แชร์ จะปรากฏหน้าต่าง ขึ้นมา เลือกแถบ ฝังแผนที่
 4. ที่ดรอปดาวน์ เลือก ใหญ่
 5. คัดลอกข้อความในกล่องข้อความ เช่น 
  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!
  1m12!1m3!1d143715.75778717213!2d98.85056999090853!3d
  18.817549732775934!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.
  1!3m3!1m2!1s0x30da39feb27a06a3%3A0x40346c5fa8b8a50!2z
  4LiV4Liz4Lia4LilIOC4quC4uOC5gOC4lC4niDguK3guLPguYDguKDg
  uK3guYDguKHguLfguK3guIfguYDguIrguLXguKLguIfguYPguKvgu
  KHguYgg4LmA4LiK4Li14Lii4LiH4LmD4Lir4Lih4LmI!5e0!3m2!1sth
  !2sth!4v1456378857257" width="800" height="600" frameborder
  ="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
 6. กลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของท่าน ที่หน้าแก้ไขข้อมูล เลือกแถบ ตัวอักษร
 7. นำข้อความที่คัดลอกจากหัวข้อที่ 3.2.4. มาวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ
 8. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก