การเข้าสู่ระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการเว็บไซต์ได้ โดยไปที่เว็บไซต์ของท่าน แล้วตามด้วย /admin เช่น http://yourname.localgov59.in.th/admin เป็นต้น จะปรากฏหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ ดังภาพ

3.1

3.2

ให้กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วกด เข้าสู่ระบบ

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะพบหน้าระบบหลังบ้าน สำหรับจัดการเว็บไซต์ ดังภาพ