ตารางการอบรมทั้งโครงการ

 
กำหนดการ วันที่
ประชาสัมพันธ์ และ ลงทะเบียน 10 กันยายน – 14 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 18 ตุลาคม 2559
อบรมรุ่นที่ 1 (จำนวน 80 คน) 10 พฤศจิกายน 2559
อบรมรุ่นที่ 2 (จำนวน 80 คน) 11 พฤศจิกายน 2559
อบรมรุ่นที่ 3 (จำนวน 80 คน) 16 พฤศจิกายน 2559
อบรมรุ่นที่ 4 (จำนวน 80 คน) 17 พฤศจิกายน 2559
อบรมรุ่นที่ 5 (จำนวน 80 คน) 18 พฤศจิกายน 2559

ตารางการฝึกอบรม

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. แนะนำการทำเว็บไซต์ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

09.30 – 12.00 น. อบรมการทำเว็บไซต์

พักครึ่งเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น.

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การจัดทำเว็บไซต์

พักครึ่งบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.

16.-30 – 17.30 น. ตรวจความเรียบร้อยของเว็บไซต์ สรุปงาน และรับประกาศนียบัตร

17.30 น. เดินทางกลับ
หมายเหตุ
ไม่มีบริการว่างและอาหารกลางวัน

 

สถานที่จัดอบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารบูรณวิทยาการ(27) ชั้น 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000