การติดตั้งปลั๊กอิน (Plugin)

การติดตั้งปลั๊กอิน (Plugin)  สาเหตุที่พบในการลงข้อมูลอาจเกิดจากการอัปเดตเวอร์ชั่นของ เวิร์ดเพรส ทำให้ตัว ปลั๊กอิน ที่ติดตั้งอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ ห้ามอัปเดตปลั๊กอิน Visual Composer โดยเด็กขาด ปลั๊กอิน เป็นโปรแกรมเสริมชนิดหนึ่ง ที่จะเพิ่มความสามารถให้กับ เวิร์ดเพรส ถูกออกแบบให้มีความสามารถเฉพาะอย่าง ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้โปรแกรมหลักทำงานได้ดีขึ้น  ดังนั้น หากเกิดกรณีที่ทำการ อัปเดต ไปแล้ว จะต้องติดตั้ง ปลั๊กอิน &

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 5

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นาย  ณรงค์  ทิพยอนันต์กุล   อบต.เฉลียง 2 นาย  อุดมศักดิ์  ขุนทะ   อบต.เรือง 3 นาย  ชัยณรงค์  ศรีโสดา   อบต.พระพุทธ 4 นาย  นฤเบศร์  ทองเพ็ขร   อบต.พระพุทธ 5 นาย  วารินท์  วิชัยสุชาติ   เทศบาลตำบลสุรนารี 6 นางสาว  จีรนันท์  ทีเกาะ   เทศบาลตำบลสุรนารี 7 นาย  สุรวุธ  บูรณาศานติคุปต์   อบต.หนองกระทุ่ม 8 นาง  ธัญญารัตน์  นวลประเสริฐ   อบต.โนนค่า 9 ว่าที่ร้อยตรี  เกษม  แป้นหมื่นไวย   อบต.โนนค่า 10 นาย  พีรวัศ  มรกฎ   เทศบาลตำบลพุดซา

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นาง  นันธณา  ช่างเชื่อง   อบต.ธารละหลอด 2 นาย  มานพ  ประโลมรัมย์   อบต.ธารละหลอด 3 นาง  สุพัตรา  บุญแผน   อบต.เมืองพะไล 4 นาย  วายุ  โสเขียว   อบต.เมืองพะไล 5 นางสาว  ธนวัน  เกี้ยวกลาง   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล 6 นาย  ประทีป  เคยชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล 7 นางสาว  นันทกานต์  พรหมผล   อบต.หนองสาหร่าย 8 นาง  สายพิณ  เอี่ยมอุไร   อบต.หนองตะไก้ 9 นาย  ธวัชชัย  เครือบสูงเนิน   อบต.หนองตะไก้ 10 นางสาว  วรัชยา  สุว

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นาย  กิตติโชค  บุญคง  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง 2 นาย  สราวุทร  สายบุตร   อบต.หนองน้ำแดง 3 นางสาว  จารุวรรณ  ขัดสม   อบต.หนองน้ำแดง 4 นาง  ฐิติรัตน์  กล้วยวิเชียร   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 5 นางสาว  จุฑามณี  ภูเงิน   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 6 นาง  อารีรัตน์  เจริญพร   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 7 นางสาว  นพมาศ  เหล็กคง   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขามสะแกแสง 8 นาง  วารินทร์  เชื้องาม   อบต.ชุมพ

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นางสาว   กานดา  นาดี   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 2 นางสาว   นิอร  จันทร์โพธิ์   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 3 นางสาว   วรัญดา  กาญจนวัฒนา   เทศบาลตำบลจอหอ 4 นาย  ณัฐพล  มั่นคง   เทศบาลตำบลจอหอ 5 นาย  วุฒิชัย  บุขุนทด   อบต.บึงปรือ 6 นาย  อาทิตย์  แก้วหนองห่าง   อบต.หันห้วยทราย 7 นาย  ศิริพงษ์  อ่อนเฉวียง   อบต.หันห้วยทราย 8 นาย  ยงยุทธ  ดงสงคราม   อบต.กระทุ่มราย 9 นาย  สถาปนิค  พลยางนอก   อบต.กระทุ่มราย 10 พันจ่าเอก  สรศักดิ์  พันพิมาย   เ

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้าอบรม 1 นางสาว พาฝัน   ศิลาพงษ์    อบต.ค้างพลู 2 นาย วรวุฒิ   ของดี   เทศบาลตำบลพระทองคำ 3 นางสาว สมปอง   รักงาม   เทศบาลตำบลพระทองคำ 4 นางสาว ณิชภชา   พรมขันธ์  เทศบาลตำบลไชยมงคล 5 นางสาว วิไล   คำแสน เทศบาลตำบลบ้านยาง 6 นาย บัณฑิต   สีสม   เทศบาลตำบลบ้านยาง 7 นางสาว ภัทราวดี ภิญโญ  เทศบาลตำบลสูงเนิน 8 นาย นิวัตน์   เถียรจันทึก  อบต.หนองหัวฟาน 9 นางสาว รัตน์ลภัสร์   หงษ์สี   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 10 น

รอบที่ 2

ลำดับ เว็บไซต์ จังหวัด อำเภอ ชื่ออปท 1 http://huanakham.localgov59.in.th อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.หัวนาคำ 2 http://meacheam.localgov59.in.th เชียงใหม่ แม่แจ่ม ทต.แม่แจ่ม 3 http://suwannakhuha.localgov59.in.th หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา 4 http://nathaweenok.localgov59.in.th สงขลา นาทวี ทต.นาทวีนอก 5 http://thalo.localgov59.in.th พิจิตร เมือง ทต.ท่าฬ่อ 6 http://srisuksamran.localgov59.in.th ข...

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม รอบที่ 2 รุ่นที่ 15

ยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม ดังนี้ นางสาว วัฒนศิริ ศรีคำทิพย์ - องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย นางสาว โรสมีนี ยือลาแป - องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ นางสาว พัณณิกา วงศ์อามาตย์ - เทศบาลตำบลดงแดง นาง เอมอร บุตะศรี - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง นาย อัศฎาวุธ ยนต์ยุวน - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง นางสาว ราตรี จันขาว - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นาง สตุธรณ์ ลีทหาร - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นางสาว อัชราวัลย์ สีหาอาจ - องค์การบริหารส่วนต...

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม รอบที่ 2 รุ่นที่ 14

ยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม ดังนี้ นาย ประพันธ์ วงศ์สัมพันธ์ - เทศบาลตำบลปะทิว นาย วุฒิชัย ประสพเนตร - เทศบาลตำบลปะทิว นางสาว ขวัญหทัย สบายฤทัย - เทศบาลตำบลหัวดง นาง อมรรัตน์ เทียบรัตน์  - เทศบาลตำบลหัวดง นาย พิษณุพงษ์ ไพศาล - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นาย ณัฐฐินันท์ เบ็ญจรูญ - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นาย โชค บุญชู - องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ นาง กาญจนา ป้องจันทร์ - องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ นาย นิกุล หรูประเสริฐรัตน์ - องค์การบริหารส่...

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม รอบที่ 2 รุ่นที่ 9

ยืนยันรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม ดังนี้ นางสาว ขวัญหทัย สบายฤทัย - เทศบาลตำบลหัวดง นาง อมรรัตน์ เทียบรัตน์ - เทศบาลตำบลหัวดง นางสาว วัฒนศิริ ศรีคำทิพย์ - องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย นาย ซายูตี ซาหะ - องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ...

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมรอบที่ 2 รุ่นที่ 12

ยืนยันรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม ดังนี้ นาง กนกกาญจน์ ปิ่นทอง - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย นางสาว จิรนันท์ เจ๊กพังเทียม - เทศบาลตำบลสระพระ นาง จันทิดา มีอิสระ - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นาง วรรณภา หมอกชัย - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นาย ซายูตี ซาหะ - องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี นาย กังวาล สิงหาศิลป์ - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง นาย ทวี บูญพา - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง นาย สุนันท์ สารคามมงคล - องค์การบริหารส่วนต...